པར་དབང་ཡུལ་ཤུལ་ཡུལ་སྐོར་ཅུའུ་ལ་ཡོད།
 
ཡུལ་ཤུལ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
མདུན་གྱི་གནས།:ངོས་དང་པོ།>ཡུལ་ཤུལ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
ས་བབ་དང་ས་ངོས།
རི་དང་རི་རྩེ།
ཆུ་བོ་དང་མཚོ་མོ།
གནམ་གཤིས།
རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས།
རྒྱུ་རྫས་ཐོན་ཁུངས།
སྲིད་འཛིན་ཆོལ་ཁ།
མི་གྲངས་དང་མི་རིགས།
དཔར་དབང་ནི། ཡུལ་ཤུལ་ཡུལ་སྐོར་ཅུའུ་ལ་ཡོད། སྡོད་གནས་ནི། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ། སྦྲག་ཨང་ནི། ༨༡༥༠༠༠ རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་འགྱུར་ཁ་པར་ནི། ༠༩༧༡-༨༢༣༣༡༤༥ སྦྲག་སྒམ་ནི། མཚོ་ICPཨང་༡༠༢༤༥༦༦༣པ།
Copyright © 2015-2017 www.0976ly.gov.cn All rights reserved.