པར་དབང་ཡུལ་ཤུལ་ཡུལ་སྐོར་ཅུའུ་ལ་ཡོད།
 
རྒྱུ་མཚན་ཆེ་པོ་བཅུ།
མདུན་གྱི་གནས།:ངོས་དང་པོ།>ཁམས་པའི་རིག་གནས་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་འཚེར།
 གཟིགས་ཡུལ་ཆེ་ཁག་བཅུ།
      རབ་མཛེས་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་མཛེས།
      ཆུ་གསུམ་ཆུ་མགོ་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་ཡོད།
      གནས་མཆོག་ཇོ་བོ་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་བརྗིད།
      རྒྱ་ནག་མ་ནི་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་བཞེངས།
      ཁུ་ནུ་རི་བོ་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་འགྱིང་།
      གེ་སར་རིག་གནས་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་གྲགས།
      གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞི་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་དར།
      ཁམས་པའི་རིག་གནས་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་འཚེར།
      ཐང་བོད་གནའ་ལམ་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་འཐེན།
      ཨ་ཆེན་བྱང་རྒྱབ་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་མཆིས།
 
 ཁམས་པའི་རིག་གནས་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་འཚེར།

ཡུལ་ཤུལ་ནི་ཁམས་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཆེས་གྲལ་མ་ཉམས་གྲུ་མ་ཞིག་པར་ལྷག་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་རེད། གཅིག་བྱས་ན་འདི་ནི་རི་ཆེན་དག་གི་ཁོང་གསེང་དུ་ཕྱི་རོལ་འཇིག་རྟེན་གྱིས་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེར་མ་ཐེབས་པ་ཡིན་སྲིད། དེས་ན་ཡུན་རིང་བཞིན་རས་མ་མཐོང་བ་དེ་ཡོལ་ཆེན་ཧར་གྱིས་ཕྱེས་པའི་སྐབས་སུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་མི་རྣམས་ལ་ངོ་མཚར་གྱི་སྣང་བ་དཔག་མེད་སྟེར་པ་ཡིན་ནའང་ཐང་། ཡུལ་ཤུལ་གྱི་ལོ་རེའི་རྟ་རྒྱུག་དུས་ཆེན་ནི་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ལ་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་དུས་སྟོན་ཆེན་མོ་ཞིག་རེད། ཁམས་པའི་གླུ་གཞས་གངས་རི་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་གྲགས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁམས་པའི་ཡུལ་སྲོལ་གྱིས་ནམ་ཡང་ཡུལ་སྐོར་མགྲོན་པོའི་ཡིད་སེམས་བཀུག་གིན་ཡོད།
དཔར་དབང་ནི། ཡུལ་ཤུལ་ཡུལ་སྐོར་ཅུའུ་ལ་ཡོད། སྡོད་གནས་ནི། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ། སྦྲག་ཨང་ནི། ༨༡༥༠༠༠ རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་འགྱུར་ཁ་པར་ནི། ༠༩༧༡-༨༢༣༣༡༤༥ སྦྲག་སྒམ་ནི། མཚོ་ICPཨང་༡༠༢༤༥༦༦༣པ།
Copyright © 2015-2017 www.0976ly.gov.cn All rights reserved.