པར་དབང་ཡུལ་ཤུལ་ཡུལ་སྐོར་ཅུའུ་ལ་ཡོད།
 
རྒྱུ་མཚན་ཆེ་པོ་བཅུ།
མདུན་གྱི་གནས།:ངོས་དང་པོ།>ཆུ་གསུམ་ཆུ་མགོ་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་ཡོད།
 གཟིགས་ཡུལ་ཆེ་ཁག་བཅུ།
      རབ་མཛེས་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་མཛེས།
      ཆུ་གསུམ་ཆུ་མགོ་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་ཡོད།
      གནས་མཆོག་ཇོ་བོ་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་བརྗིད།
      རྒྱ་ནག་མ་ནི་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་བཞེངས།
      ཁུ་ནུ་རི་བོ་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་འགྱིང་།
      གེ་སར་རིག་གནས་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་གྲགས།
      གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞི་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་དར།
      ཁམས་པའི་རིག་གནས་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་འཚེར།
      ཐང་བོད་གནའ་ལམ་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་འཐེན།
      ཨ་ཆེན་བྱང་རྒྱབ་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་མཆིས།
 
 ཆུ་གསུམ་ཆུ་མགོ་ཡུལ་ཤུལ་གནས་སུ་ཡོད།

ཡུལ་ཤུལ་ནི་འབྲི་ཆུ་དང་། རྨ་ཆུ། ཟླ་ཆུ་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཡུལ་ཡིན། འཛམ་གླིང་ནས་ཡུལ་གཅིག་གིས་ཆུ་ཆེན་འདི་འདྲ་མང་པོ་གསོས་པ་དང་། རྨ་འབྲི་ཟླ་གསུམ་གྱི་ཆུ་མགོ་འདི་འདྲའི་བར་ཐག་ཉེ་བ་ཞིག་ས་ཆ་གཞན་ནས་རྙེད་པར་དཀའ། རྨ་འབྲི་ཟླ་གསུམ་ནི་ཤ་རུས་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་སྤུན་མཆེད་ལྟར་ཡིན་པས། འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་ངོ་མཚར་བའི་སྣང་བ་འབུམ་ཕྲག་སྟེར། ཡུལ་ཤུལ་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་གྱི་ངོ་མཚར་ཆེ་སའང་འདི་ལས་གཞན་ཅི་ཞིག །རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡང་ཡུལ་ཤུལ་འཛིན་མའི་ཕང་དུ་ཟུག །ཡུལ་ཤུལ་ནི་ཆུ་ཆེན་གཙང་པོའི་འབྱུང་ཡུལ་ཙམ་མ་ཟད། ད་དུང་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་རི་ཆེན་མང་པོ་འཁྲུངས་ས་འཁྲུངས་ཡུལ་ཀྱང་ཡིན།
དཔར་དབང་ནི། ཡུལ་ཤུལ་ཡུལ་སྐོར་ཅུའུ་ལ་ཡོད། སྡོད་གནས་ནི། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ། སྦྲག་ཨང་ནི། ༨༡༥༠༠༠ རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་འགྱུར་ཁ་པར་ནི། ༠༩༧༡-༨༢༣༣༡༤༥ སྦྲག་སྒམ་ནི། མཚོ་ICPཨང་༡༠༢༤༥༦༦༣པ།
Copyright © 2015-2017 www.0976ly.gov.cn All rights reserved.